Saturday, August 14, 2010

024.Kiyoshi Atsumi(Caricature Movie star 005)


TORAJIRO KURUMA(TORAsan)
Kiyoshi Atsumi in"OTOKO WA TSURAI YO"
(Japanese most famous movie series)